Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Grayling Communications Ltd należy do grupy Huntsworth plc (zwaną dalej Grupą Huntsworth). W niniejszej Polityce prywatności opisano, w jaki sposób korzystamy z danych osobowych użytkowników (określanych również jako „informacje”). Opisaliśmy w niej:

jakie informacje o użytkownikach zbieramy,
w jaki sposób wykorzystujemy informacje o użytkownikach,
komu udostępniamy informacje o użytkownikach,
jakie prawa przysługują użytkownikom w związku z wykorzystaniem przez nas ich danych osobowych,
jak długo przechowujemy informacje o użytkownikach,
jak można się z nami skontaktować.

2. Jakie informacje o użytkownikach zbieramy?

Zbieramy informacje o użytkownikach:

po rejestracji przez użytkownika w celu przesłania zapytania o ofertę pracy,
w przypadku przesłania zapytania o nasze usługi,
w przypadku dobrowolnego wypełnienia ankiety dla klientów, przesłania opinii lub uczestnictwa w konkursie lub wyrażenia zgody na wpisanie na listę odbiorców komunikacji przesyłanej naszym klientom,
wykorzystując pliki cookie do zbierania informacji o sposobie korzystania z naszej strony internetowej. Więcej informacji o sposobie wykorzystania plików cookie dostępnych jest w naszej polityce plików cookie pod adresem: http://www.huntsworth.com/cookie-policy/;* oraz https://grayling.com/global/en/cookie-policy,
gdy korzystamy z usług dostawców zewnętrznych (np. z narzędzia Google Analytics), aby zbierać informacje o sposobie korzystania z naszej strony internetowej przez osoby odwiedzające ją, między innymi o kraju, z którego loguje się dana osoba, o odwiedzonych podstronach i o czasie spędzonym na stronie internetowej.

3. W jaki sposób wykorzystujemy informacje o użytkownikach?

Wykorzystujemy informacje o użytkownikach w następujący sposób:

do obsługi zapytań o informacje o naszej spółce oraz, w wypadku wyrażenia zgody, do przesyłania wiadomości e-mail, informujących o innych usługach, które mogą zainteresować użytkownika,
w przypadku przesłania zapytania o ofertę pracy, przekażemy dane użytkownika właściwemu podmiotowi z Grupy Huntsworth,
w przypadku przesłania zapytania o usługi, przekażemy dane użytkownika właściwemu podmiotowi z Grupy Huntsworth, aby zapewnić właściwą obsługę przesłanego zapytania,
przesyłamy wiadomości e-mail zwierające informacje o towarach i usługach podobnych do wcześniej zakupionych, którymi użytkownik może być zainteresowany,
zawieramy umowę z użytkownikiem i wykonujemy jej postanowienia, lub podejmujemy działania, które są niezbędne, aby użytkownik mógł zawrzeć z nami umowę. Jeżeli użytkownik nie przekaże nam informacji niezbędnych do zawarcia z nim umowy, nie będziemy mogli zawrzeć umowy, ani świadczyć usług na rzecz użytkownika.

Podstawy przetwarzania danych osobowych użytkowników (zależnie od przypadku):

zawarcie umowy z użytkownikiem i wykonanie jej postanowień, lub podjęcie działań, które są niezbędne, aby użytkownik mógł zawrzeć z nami umowę,
realizacja naszych uzasadnionych interesów biznesowych w zakresie reklamowania i świadczenia usług/dostarczania towarów,
uzyskanie zgody użytkownika na wykorzystanie danych, którą użytkownik może wycofać w dowolnym momencie,
spełnienie obowiązków wynikających z obowiązującego prawa oraz ustanowienie, wykonywanie oraz ochrona przysługujących nam praw,
pozostałe okoliczności, za zgodą użytkownika.

4. Komu udostępniamy informacje o użytkownikach?

Dane osobowe udostępniamy następującym osobom trzecim:

podmiotom przetwarzającym dane, którzy są naszymi dostawcami świadczącymi usługi na naszą rzecz.
Jeżeli użytkownik stanie się naszym pracownikiem lub niezależnym dostawcą usług, jego dane zostaną przekazane naszym partnerom świadczącym usługi związane z płacami, opieką zdrowotną oraz płatnościami za faktury i będą przez nich przechowywane. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji zawartej umowy,
innym spółkom z Grupy Huntsworth, wymienionym w załączniku do śródrocznego lub rocznego sprawozdania finansowego Huntsworth plc, dostępnego nas stronie: http://www.huntsworth.com/investor-relations/,
osobom zaangażowanym w sprzedaż, fuzje, przejęcia, zbycia, reorganizację oraz inne tego typu zmiany w naszym przedsiębiorstwie (lub w przedsiębiorstwie innego podmiotu z Grupy Huntsworth, w tym również jego ewentualnego lub faktycznego nabywcy oraz doradcy tego nabywcy),
miejscowym i zagranicznym regulatorom rynków, przedstawicielom wymiaru sprawiedliwości, doradcom, sądom, trybunałom i arbitrom,
innym osobom trzecim, za zgodą użytkownika.

Niektóre z wyżej wymienionych podmiotów mają siedziby poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), między innymi w Stanach Zjednoczonych, Chinach, Hong Kongu, Singapurze, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Katarze, Kenii i Rosji.

W przypadku przekazania danych poza EOG, podejmiemy stosowne kroki w celu ochrony tych informacji, między innymi: (i) zawrzemy stosowną umowę z daną osobą trzecią, w której umieścimy odpowiednie klauzule, uznane przez Komisję Europejską za zapewniające wystarczającą ochronę, których wzór udostępniono na stronie https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en; lub (ii) zapewnimy w inny sposób, że dane zostaną przekazane do jurysdykcji, które według Komisji Europejskiej oferują odpowiednią ochronę danych osobowych.

5. Jakie prawa przysługują użytkownikom w związku z wykorzystaniem przez nas ich danych osobowych?

Zgodnie z prawem dotyczącym ochrony danych osobowych użytkownikowi przysługują następujące prawa w zakresie przetwarzania jego danych osobowych:

dostęp do danych osobowych, za pośrednictwem poczty elektronicznej: compliance@huntsworth.com,
zmiana i korekta danych, jeżeli są błędne lub niekompletne,
sprzeciw wynikający ze szczególnej sytuacji użytkownika wobec wykorzystania danych osobowych w określony sposób, w tym na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz przetwarzania z uzasadnionych powodów biznesowych, do celów naukowych lub analiz historycznych i do celów statystycznych,
żądanie usunięcia danych lub ograniczenia ich wykorzystania w określonych przypadkach (np. za wyjątkiem sytuacji określonych w obowiązującym prawie, użytkownik może zażądać usunięcia wszystkich informacji, które go dotyczą, jeżeli nie są już potrzebne do celu, w jakim zostały zebrane),
wycofanie udzielonych zgód, dotyczących wykorzystania przez nas danych osobowych użytkownika,
żądanie przekazania kopii przekazanych danych, do wykorzystania we własnym celu (zwane prawem do przenoszenia danych),
składanie reklamacji do organu zajmującego się kwestiami ochrony danych osobowych w jurysdykcji użytkownika.

Jeżeli użytkownik dokonał rejestracji lub wyraził zgodę na wpisanie na listę kontaktową, aby otrzymywać od nas informacje, może zażądać usunięcia z niej poprzez kliknięcie na odnośnik w przesyłanych wiadomościach elektronicznych lub poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres compliance@huntsworth.com.

W przypadku pytań o przysługujące prawa lub chcąc skorzystać z nich prosimy o kontakt poprzez przesłanie zgłoszenia na adres compliance@huntsworth.com – więcej informacji o sposobach kontaktu z nami przedstawiliśmy w pkt. 7 poniżej.

6. Jak długo przechowujemy informacje o użytkownikach?

Dane osobowe użytkowników i niezależnych dostawców usług będą przechowywanie nie dłużej, niż będzie to niezbędne. Czas przechowywania danych zostanie ustalony z uwzględnieniem obowiązujących w danej jurysdykcji przepisów dotyczących przedawnienia.

Zgodnie z naszą polityką, niszczymy podania w ciągu 1 (jednego) roku od ich wpływu, jeżeli proces rekrutacji nie zakończył się propozycją zatrudnienia. W przypadku zaangażowania do „wykonania zlecenia”, do niektórych przekazanych nam danych zastosowanie mogą mieć przepisy określające czas ich przechowywania.

Wszelkie inne informacje uzyskane zgodnie z pkt. 2 powyżej, będą przechowywanie nie dłużej, niż będzie to niezbędne. Czas przechowywania danych zostanie ustalony z uwzględnieniem obowiązujących w danej jurysdykcji przepisów dotyczących przedawnienia, lub zgodnie z ustaleniami z użytkownikiem.

Będziemy aktualizować naszą politykę przechowywania danych, aby zapewnić, że dane użytkowników nie są przechowywane dłużej, niż jest to konieczne.

7. Jak można się z nami skontaktować?

W przypadku pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności lub przechowywanych danych użytkownika, prosimy o kontakt:

przez e-mail: compliance@huntsworth.com
pocztą tradycyjną: Company Secretary, Huntsworth plc, 8th floor Holborn Gate, 26 Southampton Buildings, Londyn, WC2A 1AN

Zapytania z państw poza Unią Europejską również mogą być kierowane do nas przez e-mail lub pocztą tradycyjną.

8. Zmiany w Polityce prywatności

Regularnie aktualizujemy treść Polityki prywatności, a informacje o zmianach zamieszczamy na tej stronie internetowej.

Niniejsza Polityka prywatności została zaktualizowana 3 maja 2018 r.