Polityka prywatności

 1. Wprowadzenie

Witamy w polityce prywatności Huntsworth.

Huntsworth Group szanuje prywatność użytkowników i zobowiązuje się do ochrony ich danych osobowych. Niniejsza polityka prywatności informuje o tym, w jaki sposób dbamy o dane osobowe użytkowników oraz o ich prawach do prywatności i o tym, w jaki sposób chroni ich prawo. Niniejsza polityka opisuje następujące kwestie:

 • Ważne informacje i kim jesteśmy
 • Gromadzone przez nas dane o użytkowniku
 • W jaki sposób gromadzone są dane
 • Jak wykorzystujemy dane użytkownika
 • Komu udostępniamy dane użytkownika
 • Międzynarodowe przekazywanie danych
 • Bezpieczeństwo danych
 • Prawa użytkownika dotyczące wykorzystywania przez nas jego danych
 • Jak długo przechowujemy dane użytkownika
 • Jak się z nami skontaktować
 1. Ważne informacje i kim jesteśmy

Cel niniejszej polityki prywatności
Niniejsza polityka prywatności ma na celu poinformowanie użytkownika o tym, w jaki sposób Huntsworth Group gromadzi i przetwarza jego dane osobowe, w tym wszelkie dane, które użytkownik może podać za pośrednictwem naszych stron internetowych, podczas współpracy z nami, korzystania z naszych usług, udziału w konkursie lub z jakiegokolwiek innego powodu.
Niniejsza witryna nie jest przeznaczona dla dzieci i nie gromadzimy świadomie danych dotyczących dzieci.

Kontroler
Huntsworth składa się z dwóch oddziałów, Huntsworth Health i Huntsworth Communications, które prowadzą oddzielne marki agencyjne za pośrednictwem szeregu powiązanych podmiotów prawnych (w tym między innymi MEDiSTRAVA, Nucleus Global, Evoke, The Creative Engagement Group, Grayling, Citigate Dewe Rogerson, Red Consultancy i Quiller), których szczegóły można znaleźć tutaj: https://www.huntsworth.com/divisions/. Niniejsza polityka prywatności została wydana w imieniu Grupy Huntsworth, więc gdy w niniejszej polityce prywatności wspominamy “Huntsworth”, “my”, “nas” lub “nasz”, odnosimy się do odpowiedniej spółki w Grupie Huntsworth odpowiedzialnej za przetwarzanie danych użytkownika.
Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych (DPO), który jest odpowiedzialny za nadzorowanie kwestii związanych z niniejszą polityką prywatności. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej polityki prywatności, w tym wniosków o skorzystanie z przysługujących praw, należy skontaktować się z inspektorem ochrony danych, korzystając z danych podanych w sekcji 10 niniejszej polityki.

Linki stron trzecich
Niniejsza witryna może zawierać łącza do witryn, wtyczek i aplikacji stron trzecich. Kliknięcie tych linków lub włączenie tych połączeń może umożliwić stronom trzecim gromadzenie lub udostępnianie danych o użytkowniku. Nie kontrolujemy tych stron internetowych osób trzecich i nie ponosimy odpowiedzialności za ich oświadczenia o ochronie prywatności. Po opuszczeniu naszej witryny zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności każdej odwiedzanej witryny.

 1. Jakie dane o użytkowniku gromadzimy?

Dane osobowe lub informacje osobowe oznaczają wszelkie informacje o osobie fizycznej, na podstawie których można ją zidentyfikować. Nie obejmuje danych, z których usunięto tożsamość (dane anonimowe).

Możemy gromadzić, wykorzystywać, przechowywać i przekazywać różne rodzaje danych osobowych użytkownika, które pogrupowaliśmy w następujący sposób:

 • Dane identyfikacyjne, które mogą obejmować imię, nazwisko panieńskie, nazwisko, nazwę użytkownika lub podobny identyfikator, stan cywilny, tytuł, datę urodzenia i płeć.
 • Dane kontaktowe, które mogą obejmować adres rozliczeniowy, adres dostawy, adres e-mail i/lub numery telefonów.
 • Dane finansowe, które mogą obejmować dane konta bankowego.
 • Dane techniczne, które mogą obejmować adres protokołu internetowego (IP), dane logowania, typ i wersję przeglądarki, ustawienia strefy czasowej i lokalizację, typy i wersje wtyczek przeglądarki, system operacyjny i platformę oraz inne technologie na urządzeniach używanych do uzyskiwania dostępu do tej witryny.
 • Dane profilowe, które mogą obejmować zainteresowania, preferencje, informacje zwrotne i odpowiedzi na ankiety.
 • Dane o użytkowaniu, które mogą obejmować informacje o sposobie korzystania z naszej witryny internetowej, produktów i usług.
 • Dane marketingowe i komunikacyjne obejmują preferencje użytkownika dotyczące otrzymywania informacji marketingowych od nas i naszych podmiotów zewnętrznych oraz preferencje dotyczące komunikacji.

Możemy również gromadzić, wykorzystywać i udostępniać zagregowane dane, takie jak dane statystyczne lub demograficzne, w dowolnym celu, w tym udostępniać je stronom trzecim. Dane te są anonimowe i nie można na ich podstawie zidentyfikować użytkownika. Jeśli połączymy lub połączymy zagregowane dane z danymi osobowymi użytkownika, tak aby mogły one bezpośrednio lub pośrednio identyfikować użytkownika, traktujemy połączone dane jako dane osobowe, które będą wykorzystywane zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

Możemy gromadzić, wykorzystywać i/lub udostępniać Specjalne Kategorie Danych Osobowych (lub Wrażliwe Dane Osobowe) użytkownika (które mogą obejmować informacje o jego zdrowiu, dane genetyczne i biometryczne, szczegóły dotyczące rasy lub pochodzenia etnicznego, przekonań religijnych lub filozoficznych, życia seksualnego, orientacji seksualnej, poglądów politycznych i/lub przynależności do związków zawodowych). W przypadku gromadzenia, wykorzystywania lub udostępniania szczególnych kategorii danych osobowych uzyskamy wyraźną zgodę użytkownika.

 1. W jaki sposób gromadzone są dane?

Korzystamy z różnych metod gromadzenia danych od użytkowników i na ich temat, w tym poprzez:

Bezpośrednie interakcje. Użytkownik może przekazać nam swoją tożsamość, dane kontaktowe, finansowe, profilowe lub marketingowe i komunikacyjne, wypełniając formularze lub korespondując z nami pocztą, telefonicznie, e-mailem lub w inny sposób. Obejmuje to dane osobowe przekazywane przez użytkownika:

 • współpracować z nami, składać zapytania lub korzystać z naszych produktów lub usług
 • subskrybować naszą bazę danych komunikacji z klientami lub kontaktów
 • kompletne kursy e-learningowe
 • zażądać przesyłania informacji marketingowych
 • wziąć udział w konkursie, promocji lub ankiecie
 • przekazywanie informacji zwrotnych, kontaktowanie się z nami lub udział w badaniach naukowych
 • udzielanie odpowiedzi, rejestrowanie się u nas lub składanie zapytań dotyczących możliwości kariery u nas

Zautomatyzowane technologie lub interakcje. Podczas interakcji użytkownika z naszą witryną internetową (Interakcja) możemy gromadzić dane techniczne lub dane dotyczące użytkowania sprzętu użytkownika, działań i wzorców przeglądania za pomocą plików cookie. Aby zarządzać różnymi plikami cookie, które będą miały zastosowanie do takiej interakcji, użytkownik może wybrać “Ustawienia plików cookie” po wejściu na naszą stronę internetową (strony internetowe), co zapewni mu szereg opcji.

Źródła zewnętrzne. Możemy otrzymywać dane osobowe użytkownika od różnych stron trzecich. Na przykład możemy otrzymywać dane techniczne, gdy korzystamy z usługi strony trzeciej, takiej jak Google Analytics, w celu gromadzenia informacji o tym, w jaki sposób odwiedzający naszą witrynę korzystają z witryny, w tym gromadzenia informacji o kraju, z którego się zalogowałeś, które strony odwiedziłeś i jak długo byłeś na naszej stronie.

 1. Jak wykorzystujemy dane użytkowników?

Używamy informacji o użytkowniku w następujących celach:

 • Przetwarzanie próśb o wiadomości dotyczące naszej firmy lub Grupy oraz, jeśli użytkownik wyrazi na to zgodę, wysyłanie mu wiadomości e-mail dotyczących innych usług, które naszym zdaniem mogą go zainteresować.
 • Jeśli użytkownik złoży zapytanie dotyczące zatrudnienia, przekażemy jego dane innym odpowiednim spółkom w ramach Grupy Huntsworth.
 • Jeśli użytkownik złoży zapytanie dotyczące naszych usług, przekażemy jego dane do odpowiedniej spółki w ramach Huntsworth Group, aby zapewnić, że zapytanie zostanie odpowiednio rozpatrzone.
 • Przetwarzać dane osobowe użytkownika do celów badawczych, jak określono w procesie wyrażania zgody, za pośrednictwem którego użytkownik przekazał nam te dane.
 • Umożliwienie wydawania certyfikatów i przeprowadzania analiz e-learningu
 • wysyłanie użytkownikowi wiadomości e-mail z informacjami o towarach i usługach podobnych do zakupionych od nas, którymi użytkownik może być zainteresowany
 • Zawarcie i wykonanie umowy z użytkownikiem lub wykonanie czynności wymaganych przez użytkownika przed zawarciem umowy. Jeśli użytkownik nie poda informacji wymaganych przez nas do zawarcia z nim umowy, nie będziemy w stanie zawrzeć z nim takiej umowy ani świadczyć na jego rzecz żądanych usług.

Przetwarzając dane osobowe użytkownika, będziemy opierać się na jednej z poniższych podstaw prawnych (w zależności od przypadku):

 • Aby zawrzeć i wykonać umowę z użytkownikiem lub wykonać wszelkie czynności wymagane przez użytkownika przed zawarciem umowy.
 • Aby realizować nasze uzasadnione interesy biznesowe w zakresie dostarczania i marketingu naszych produktów i usług
 • Konkretna zgoda użytkownika na wykorzystywanie przez nas jego danych, którą użytkownik może wycofać w dowolnym momencie.
 • Przestrzeganie naszych zobowiązań prawnych oraz ustanawianie, wykonywanie lub obrona naszych praw
 • Inne cele uzgodnione z nami przez użytkownika
 1. Komu udostępniamy dane użytkowników?

Udostępniamy informacje następującym stronom trzecim:

 • Podmioty przetwarzające dane (tj. nasi dostawcy), którzy świadczą nam usługi
 • Nasi partnerzy przetwarzający dane w odniesieniu do listy płac, opieki zdrowotnej i płatności faktur. Wykorzystanie tych danych osobowych jest ograniczone do zakresu niezbędnego do wykonania umowy między nami
 • Inne spółki należące do Grupy Huntsworth (więcej informacji na temat spółek należących do naszej grupy można znaleźć w agencjach wymienionych na naszej stronie internetowej pod adresem https://www.huntsworth.com/divisions/)
 • Osoby związane z jakąkolwiek sprzedażą, fuzją, przejęciem, zbyciem, reorganizacją lub podobną zmianą naszej działalności (lub działalności jakiejkolwiek spółki z Grupy Huntsworth, w tym potencjalny lub faktyczny nabywca tej działalności i doradcy tego nabywcy).
 • Lokalne i zagraniczne organy regulacyjne, rządy, organy ścigania, doradcy, sądy, trybunały i arbitrzy
 • Inne osoby trzecie, za zgodą użytkownika

Niektóre z tych stron trzecich mają siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), między innymi w następujących krajach: Stany Zjednoczone Ameryki, Chiny, Hongkong, Singapur i Rosja.

Jeśli przekażemy dane użytkownika z EOG do jurysdykcji spoza EOG, podejmiemy odpowiednie kroki w celu ochrony tych informacji, co obejmuje następujące działania: (i) Zawarcie umowy ze stroną trzecią zawierającej klauzule, które Komisja UE uznała za zapewniające odpowiednią ochronę informacji użytkownika, której wzór jest dostępny pod adresem: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en; lub (ii) w inny sposób zapewniający, że informacje będą przekazywane stronom trzecim wyłącznie w jurysdykcjach, które Komisja Europejska uznała za zapewniające odpowiednią ochronę danych osobowych użytkownika.

 1. Jakie są prawa użytkownika w związku z wykorzystywaniem przez nas jego danych?

Użytkownik ma prawa wynikające z przepisów o ochronie danych w związku z wykorzystywaniem przez nas jego danych osobowych, które obejmują następujące kwestie:

 • Zażądaj dostępu do swoich danych, przesyłając wniosek na adres compliance@huntsworth.com.
 • Aktualizowania lub poprawiania informacji o użytkowniku, jeśli są one niedokładne lub niekompletne.
 • sprzeciwu wobec niektórych sposobów wykorzystywania danych osobowych użytkownika, w tym marketingu bezpośredniego i przetwarzania opartego na uzasadnionych interesach oraz przetwarzania do celów badań naukowych lub historycznych oraz statystyk z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją
 • zażądać usunięcia swoich danych lub ograniczenia ich wykorzystania w określonych okolicznościach (na przykład, z zastrzeżeniem wyjątków mających zastosowanie zgodnie z prawem, użytkownik może zażądać usunięcia swoich danych, jeśli nie są one już potrzebne do celu, dla którego zostały zebrane)
 • Wycofanie wszelkich zgód udzielonych przez użytkownika w odniesieniu do wykorzystywania przez nas informacji o użytkowniku
 • Zażądać kopii informacji, które nam przekazałeś, aby wykorzystać je do własnych celów (często nazywane prawem do przenoszenia danych).
 • Złożenie skargi do odpowiedniego organu nadzorczego ds. ochrony danych w jurysdykcji użytkownika

Jeśli użytkownik zapisał się do naszej subskrypcji lub wyraził zgodę na umieszczenie go na liście kontaktowej w celu otrzymywania od nas informacji, może w dowolnym momencie poprosić o usunięcie go, korzystając z linku rezygnacji z subskrypcji zawartego w dowolnej wiadomości elektronicznej lub wysyłając wiadomość e-mail na adres compliance@huntsworth.com.

Jeśli użytkownik zapisał się do naszej subskrypcji lub wyraził zgodę na umieszczenie go na liście kontaktowej w celu otrzymywania od nas informacji, może w dowolnym momencie poprosić o usunięcie go, korzystając z linku rezygnacji z subskrypcji zawartego w dowolnej wiadomości elektronicznej lub wysyłając wiadomość e-mail na adres compliance@huntsworth.com.

 1. Bezpieczeństwo danych

Wdrożyliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec przypadkowej utracie, wykorzystaniu lub uzyskaniu dostępu do danych osobowych użytkownika w nieuprawniony sposób, ich zmianie lub ujawnieniu. Ponadto ograniczamy dostęp do danych osobowych użytkownika do tych pracowników, agentów, wykonawców i innych stron trzecich, którzy muszą je znać ze względów biznesowych. Będą oni przetwarzać dane osobowe użytkownika wyłącznie na nasze polecenie i podlegają obowiązkowi zachowania poufności.

Wdrożyliśmy procedury postępowania w przypadku podejrzenia naruszenia ochrony danych osobowych i powiadomimy użytkownika oraz wszelkie właściwe organy regulacyjne o naruszeniu, jeśli jesteśmy do tego prawnie zobowiązani.

W ramach środków bezpieczeństwa nie należy udostępniać swojej nazwy użytkownika i hasła innym osobom. W przypadku zapomnienia nazwy użytkownika/hasła użytkownik otrzyma wskazówki dotyczące resetowania nazwy użytkownika i/lub hasła na zatwierdzony adres e-mail.

 1. Jak długo przechowujemy dane użytkownika?

Przechowujemy dane osobowe użytkownika tak długo, jak jest to zasadnie konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadziliśmy, w tym w celu spełnienia wszelkich wymogów prawnych, regulacyjnych, podatkowych, księgowych lub sprawozdawczych. Możemy przechowywać dane osobowe użytkownika przez dłuższy okres w przypadku złożenia skargi lub jeśli mamy uzasadnione przekonanie, że istnieje perspektywa sporu sądowego w odniesieniu do naszych relacji z użytkownikiem.

Naszą zasadą jest niszczenie podań o pracę po upływie roku od ich złożenia, jeśli nie doprowadziły one do złożenia oferty zatrudnienia, chyba że w trakcie procesu składania podań o pracę użytkownik zgodził się na dłuższy okres ich przechowywania w celu uwzględnienia go w przyszłych ofertach pracy. Jeśli użytkownik współpracuje z nami “w celu wykonania umowy”, wówczas lokalne przepisy dotyczące przechowywania danych mogą mieć zastosowanie do elementów informacji, które użytkownik nam przekazuje.

Wszelkie inne informacje uzyskane zgodnie z sekcją 2 powyżej będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne i zostaną określone w odniesieniu do obowiązujących ustawowych okresów przedawnienia w jurysdykcji użytkownika lub w inny sposób uzgodniony między nami.

Będziemy na bieżąco weryfikować naszą politykę przechowywania danych, aby zapewnić, że dane użytkownika nie będą przechowywane dłużej niż jest to absolutnie konieczne.

 1. Jak się z nami skontaktować?

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej informacji o ochronie prywatności lub przechowywanych przez nas informacji o użytkowniku, użytkownik może skontaktować się z nami w następujący sposób:

 • E-mail: compliance@huntsworth.com
 • Pocztą: Sekretarz Spółki, Huntsworth Limited, 8 piętro Holborn Gate, 26 Southampton Buildings, Londyn, WC2A 1AN

Zapytania spoza Unii Europejskiej mogą być nadal składane za pośrednictwem powyższej poczty elektronicznej lub tradycyjnej.

Użytkownik ma prawo złożyć skargę do organu ochrony danych, takiego jak Biuro Komisarza ds. Informacji (ICO), brytyjski organ nadzorczy ds. ochrony danych(https://ico.org.uk). Będziemy jednak wdzięczni za możliwość rozwiania Twoich wątpliwości, zanim zwrócisz się do ICO, więc skontaktuj się z nami w pierwszej kolejności.

 1. Zmiany w niniejszej Informacji o polityce prywatności i obowiązek informowania nas o zmianach

Niniejsza Polityka prywatności podlega regularnym przeglądom, a wszelkie aktualizacje będą umieszczane na tej stronie internetowej.

Ważne jest, aby przechowywane przez nas dane osobowe użytkownika były dokładne i aktualne. Prosimy o informowanie nas o wszelkich zmianach danych osobowych w trakcie współpracy z nami.

Niniejsza Informacja o ochronie prywatności została ostatnio zaktualizowana w dniu 3 czerwca 2021 r.