Ustawa o współczesnym niewolnictwie

Oświadczenie o współczesnym niewolnictwie i handlu ludźmi

Niniejsze oświadczenie zostało opublikowane zgodnie z ustawą Modern Slavery Act 2015. Określa kroki podjęte przez Grupę w roku zakończonym 31 grudnia 2022 r. w celu zapobiegania współczesnemu niewolnictwu i handlowi ludźmi w jej działalności i łańcuchach dostaw.

Biznes

W 2022 r. Grupa wprowadziła dwie odrębne nowe globalne marki, aby wyróżnić swoją ofertę usług na rynku:

  • Inizio została uruchomiona w czerwcu 2022 roku, łącząc wiedzę i możliwości agencji Ashfield i Huntsworth w zakresie komunikacji w sektorze opieki zdrowotnej. Inizio jest strategicznym partnerem w dziedzinie zdrowia i nauk przyrodniczych z pełnym pakietem usług doradczych, medycznych, marketingowych, komunikacyjnych oraz angażowania pacjentów i interesariuszy. Więcej szczegółów na temat wszystkich operacji Inizio można znaleźć na stronie https://inizio.health.
  • Accordience została uruchomiona jako odrębna marka operacyjna w stosunku do Inizio w maju 2022 r. i obejmuje Grayling, Citigate Dewe Rogerson, Red i Cirkle. Accordience to wyróżniająca się grupa komunikacyjna, która w wyjątkowy sposób łączy najlepsze w swojej klasie, specjalistyczne usługi doradcze, pomagając markom i firmom dotrzeć do odbiorców i wpłynąć na nich. Więcej szczegółów na temat działalności Accordience można znaleźć na stronie https://www.accordience.com.

Ochrona personelu

Grupa dokłada wszelkich starań, aby zapewnić swoim pracownikom (do których zalicza się pracowników, personel, wykonawców, freelancerów i pracowników (zwanych dalej łącznie “Pracownikami”)) bezpieczne, legalne zatrudnienie w stymulującym i satysfakcjonującym środowisku. Grupa sprzeciwia się wszelkim formom niewolnictwa i handlu ludźmi (“współczesne niewolnictwo”) i stara się zapobiegać ich występowaniu w swojej działalności lub łańcuchach dostaw.

Grupa dąży do prowadzenia wszystkich transakcji biznesowych w pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i z poszanowaniem uznanych na całym świecie standardów praw człowieka w każdej lokalizacji, w której prowadzi działalność.

Zasady i szkolenia

W 2022 r. nastąpiło przejście od Ashfield i Huntsworth, z których każde miało własny zestaw zasad i procedur szkoleniowych, do zintegrowanego zestawu zasad i procedur dla Grupy. Zasady i procedury Grupy mają na celu zapewnienie, że jej działalność jest prowadzona w sposób etyczny i przejrzysty. Pracownicy i dyrektorzy są zapoznawani z tymi zasadami, w tym podczas okresu wprowadzającego po dołączeniu do Grupy. Wszyscy pracownicy i dyrektorzy mogą uzyskać dostęp do odpowiednich polityk za pośrednictwem portali zarządzania politykami.

W kontekście zapobiegania współczesnemu niewolnictwu polityki te obejmują obecnie następujące elementy:

Kodeks etyczny i zobowiązania

Kodeks etyczny Grupy (Kodeks) określa zachowanie, jakiego oczekujemy od każdej osoby w Grupie i osób, które nas reprezentują. Integralną częścią Kodeksu są Zobowiązania Liderów Grupy (nasze Zobowiązania), które określają bardziej szczegółowo, w jaki sposób wszyscy powinniśmy działać i współdziałać oraz pomagają wspierać pozytywną, wspierającą i etyczną kulturę. Nasz Kodeks i zobowiązania upoważniają naszych pracowników do “właściwego postępowania” oraz do kwestionowania i zgłaszania sytuacji, które wydają się nietypowe lub wyraźnie niewłaściwe. Wszyscy nasi pracownicy są odpowiedzialni za przestrzeganie Kodeksu, naszych Zobowiązań i promowanie naszej różnorodnej kultury. Wierzymy, że dzięki temu możemy lepiej służyć naszym klientom, społecznościom i sobie nawzajem.

Polityka w zakresie praw człowieka

Grupa jest całkowicie przeciwna niewolnictwu i handlowi ludźmi i nie będzie świadomie wspierać ani prowadzić interesów z żadną organizacją zaangażowaną w takie działania. Grupa stara się działać zgodnie z uznanymi międzynarodowymi standardami praw człowieka, w tym Europejską Konwencją Praw Człowieka, Międzynarodową Kartą Praw Człowieka, Deklaracją Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącą Podstawowych Zasad i Praw w Pracy, Wytycznymi ONZ dotyczącymi Biznesu i Praw Człowieka oraz Międzynarodowym Paktem Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych. Staramy się zapobiegać współudziałowi w łamaniu praw człowieka i przestrzegać praw człowieka naszych pracowników, naszego łańcucha dostaw, naszych klientów i naszych społeczności.

Polityka mówienia głośno

Umożliwia to wszystkim naszym pracownikom w całej Grupie, za pośrednictwem wielokanałowych usług poufnego zgłaszania 24/7, zgłaszanie wszelkich obaw dotyczących traktowania współpracowników lub praktyk w ramach działalności lub łańcuchów dostaw, bez ryzyka represji. Wszystkie incydenty zgłaszane za pośrednictwem infolinii są traktowane poważnie i są dokładnie badane oraz podejmowane są odpowiednie działania naprawcze.

W 2023 r. będziemy dalej rozwijać i budować nasze polityki i procedury, w tym te dotyczące naszych łańcuchów dostaw oraz te, które regulują rekrutację, równość szans i różnorodność w miejscu pracy.

Łańcuchy dostaw Grupy

Biorąc pod uwagę zorientowany na usługi charakter działalności Grupy, nie posiada ona rozległych sieci łańcucha dostaw i generalnie jest narażona na niskie ryzyko niewolnictwa i handlu ludźmi. Łańcuchy dostaw obejmują agencje rekrutacyjne, usługi sprzątania i cateringowe, dostawców sprzętu IT i oprogramowania, a także usługi związane z wyposażeniem i konserwacją biur oraz usługi przechowywania dokumentów. Niewielu dostawców spółek Grupy jest znaczących pod względem wolumenu prowadzonej z nimi działalności, a wielu z nich jest niewielkich rozmiarów i ma siedzibę w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii lub innych jurysdykcjach, w których działają spółki Grupy.

Grupa uznaje, że kluczowe znaczenie ma zachowanie najwyższych standardów uczciwości i przejrzystości w swoich łańcuchach dostaw, tak aby osoby w nich zatrudnione nie były narażone na jakąkolwiek formę wyzysku. W związku z tym Grupa selektywnie wybiera dostawców i przeprowadza wymagane kontrole due diligence. Dostawcy mogą jednak posiadać własne złożone łańcuchy dostaw, w związku z czym Grupa nie ma możliwości sprawowania bezpośredniego nadzoru lub zarządzania warunkami pracy każdego dostawcy. Aby temu przeciwdziałać, tam gdzie to możliwe, celem jest zmniejszenie złożoności łańcuchów dostaw, tak aby wszelkie słabości można było łatwiej określić i rozwiązać za pomocą oceny opartej na ryzyku.

W 2023 r. wprowadzimy Kodeks postępowania dostawców, który określi nasze oczekiwania wobec dostawców współpracujących z nami lub działających w naszym imieniu.

Skuteczność w zwalczaniu współczesnego niewolnictwa

W 2022 r. wprowadzono szereg inicjatyw mających na celu zapewnienie, że niewolnictwo i handel ludźmi nie mają miejsca w żadnej części firmy ani w żadnej części jej łańcuchów dostaw, w tym między innymi w następujących kwestiach:

  • Grupa wprowadziła globalnie obowiązujące zasady, które określają nasze wartości (poprzez nasz Kodeks Etyki i nasze Zobowiązania), zobowiązanie do działania zgodnie z uznanymi międzynarodowymi standardami praw człowieka (nasza Polityka Praw Człowieka) oraz nasz mechanizm zgłaszania kwestii, gdy nasze wartości i zobowiązania są kwestionowane lub wyraźnie lekceważone (nasza Polityka Mówienia). Z każdym z nich można zapoznać się na stronie inizio.health/what-matters-to-us/policies/
  • Opracowano globalną procedurę szkolenia i poświadczania wszystkich pracowników w zakresie tych zasad, która rozpoczęła się 1 lutego 2023 r.
  • Grupa rozpoczęła opracowywanie Kodeksu Postępowania Dostawców, który zawiera postanowienia oparte na uznawanych na całym świecie standardach dotyczących praw człowieka, w tym handlu ludźmi i pracy dzieci. Kodeks postępowania dostawców ma zostać zatwierdzony i opublikowany w 2023 roku.
  • Grupa podjęła wstępne kroki w celu usprawnienia swoich procesów zarządzania cyklem życia poprzez ustanowienie grupy roboczej w celu opracowania odpowiedzialnych ram zarządzania cyklem życia. Ta grupa robocza składa się z przedstawicieli działu zarządzania ryzykiem, zrównoważonego rozwoju, danych podstawowych, finansów i audytu wewnętrznego. Chociaż jesteśmy na wczesnym etapie tego projektu, jesteśmy przekonani, że wzmocni on nasze procesy łańcucha dostaw, a tym samym pomoże zwalczać współczesne niewolnictwo w naszym łańcuchu dostaw.

Grupa nie jest świadoma żadnych incydentów współczesnego niewolnictwa, które zostały zgłoszone lub zidentyfikowane w okresie objętym niniejszym oświadczeniem.

Grupa jest przekonana, że jej kultura otwartości i odpowiedzialności, w połączeniu z jej politykami i procedurami, jest skuteczna w zwalczaniu ryzyka, że współczesne niewolnictwo może zostać wykryte w Grupie lub jej łańcuchach dostaw. W przypadku ujawnienia przypadku współczesnego niewolnictwa, Grupa jest przekonana, że będzie w stanie podjąć szybkie i odpowiednie działania naprawcze zgodnie z wartościami etycznymi, które leżą u podstaw jej działalności. Grupa pozostaje zaangażowana w dalsze ulepszanie i wzmacnianie skutecznych zintegrowanych systemów i kontroli, w sposób ciągły, w celu ochrony przed i ograniczania ryzyka wystąpienia współczesnego niewolnictwa w Grupie lub jej łańcuchach dostaw.

Niniejsze oświadczenie zostało zatwierdzone w dniu 23 marca 2023 r. przez Radę Dyrektorów Inizio Topco Limited, działającą jako jednostka dominująca Grupy.